Jeg så The Entity

En ube­ha­ge­lig sann­het jeg må inn­røm­me i for­kant av det­te inn­leg­get er at jeg så The Entity for omkring syv år siden, og syn­tes da den var…pirrende. Den had­de plass[…]

Jeg så The Fourth Kind

The fourth Kind er en film som blan­der bort­fø­rel­se av rom­ve­se­ner med Lovecraftisk his­to­rie­for­tel­ling. Det er også en av mine abso­lut­te favo­rit­ter. Den er blandt de aller skrek­ke­ligs­te, selv om skrek­ken[…]

Jeg så Repulsion

Repulsion er en film om para­noia, angst og kjønn. Den er vak­kert fil­met og still­fer­dig, et pro­dukt av sin tid og en regis­sør man mildt sagt kan kal­le kon­tro­ver­si­ell. Ja,[…]

Jeg så The Broken

The Broken har tonen til en skrekk­film, men bare 1/3 av skrek­ken. Det vil­le vært helt ok om den bruk­te tiden sin på karak­ter­dra­ma eller hand­ling, men i ste­det bru­ker[…]

Jeg så Excision

Pauline er atten, har ingen ven­ner, ingen pla­ner og ingen pro­spek­ter. Vel, delen om ingen pla­ner er ikke helt rik­tig. Pauline er fast bestemt på å bli kirurg. Men hun[…]

Jeg så The Innkeepers

The inn­keepers er gjen­nom meste­par­ten av spille­ti­den en hyg­ge­lig even­tyr­film med skrekk­e­le­men­ter. Våre pro­ta­go­nis­ter er Claire og Luke, ten­årin­gen som job­ber på et hotell sis­te hel­ga før hotel­let sten­ger for[…]

Jeg så We Are What We Are

Jeg els­ker idé­en bak den­ne fil­men. En liten fami­lie kan­ni­ba­ler lever skjult i en mek­si­kansk stor­by, og deres leve­sett blir for­styr­ret når patri­ar­ken plut­se­lig dør. Hvordan over­le­ve? Hvordan skaf­fe mat?[…]

Jeg så Deadly Blessing

Ojsann, den­ne var ikke så god. Mellom ‘The Hills Have Eyes’ og ‘A Nightmare on Elm Street’ laget Wes Craven den­ne lil­le fil­men, om en ung enke og hen­nes venn­in­ner[…]

Jeg så Jug Face

I dag som i går hand­ler det om en sær­egen befolk­ning som ledes av tro til å gjø­re hver­and­re vondt. I Jug Face er det en hillbilly-gruppe som i gene­ra­sjo­ner[…]

Jeg så Sleepaway Camp

Jeg så Sleepaway Camp. Selv etter år med som­mer­li­ge skrekk­film­ma­ra­ton er det­te fak­tisk den første sommerleir-slasheren jeg har sett, så jeg vet ikke helt om tin­ge­ne jeg skal kom­men­te­re på[…]