Jeg så Ghostbusters

Ghostbusters er en artig film med fire mor­som­me og badass damer i kjele­dress. Vitsene er man­ge, figu­re­ne er liken­des og effek­te­ne er spek­ta­ku­læ­re. Filmen er fylt med lat­ter og action fra start[…]

Jeg så Excision

Pauline er atten, har ingen ven­ner, ingen pla­ner og ingen pro­spek­ter. Vel, delen om ingen pla­ner er ikke helt rik­tig. Pauline er fast bestemt på å bli kirurg. Men hun[…]

Jeg så The Innkeepers

The inn­keepers er gjen­nom meste­par­ten av spille­ti­den en hyg­ge­lig even­tyr­film med skrekk­e­le­men­ter. Våre pro­ta­go­nis­ter er Claire og Luke, ten­årin­gen som job­ber på et hotell sis­te hel­ga før hotel­let sten­ger for[…]

Jeg så Requiem

Dette er en film om en beset­tel­se, om syk­dom, og om å ikke se for­skjel­len. Mikaela Klinger er dia­gno­sert med epi­lep­si, men den er under kon­troll. Hun har medi­si­ner som[…]

Jeg så We Are What We Are

Jeg els­ker idé­en bak den­ne fil­men. En liten fami­lie kan­ni­ba­ler lever skjult i en mek­si­kansk stor­by, og deres leve­sett blir for­styr­ret når patri­ar­ken plut­se­lig dør. Hvordan over­le­ve? Hvordan skaf­fe mat?[…]

Jeg så Deadly Blessing

Ojsann, den­ne var ikke så god. Mellom ‘The Hills Have Eyes’ og ‘A Nightmare on Elm Street’ laget Wes Craven den­ne lil­le fil­men, om en ung enke og hen­nes venn­in­ner[…]

Jeg så Jug Face

I dag som i går hand­ler det om en sær­egen befolk­ning som ledes av tro til å gjø­re hver­and­re vondt. I Jug Face er det en hillbilly-gruppe som i gene­ra­sjo­ner[…]

Jeg så Sleepaway Camp

Jeg så Sleepaway Camp. Selv etter år med som­mer­li­ge skrekk­film­ma­ra­ton er det­te fak­tisk den første sommerleir-slasheren jeg har sett, så jeg vet ikke helt om tin­ge­ne jeg skal kom­men­te­re på[…]

Jeg så Pulse

Jeg så Kairo for omtrent 10 år siden, da jeg had­de en alt­opp­slu­ken­de fasci­na­sjon for asia­tisk skrekk­film, og jeg hus­ket den som vel­dig god. Det inn­tryk­ket får for det mes­te bestå.[…]

Jeg så The Skeptic

En svo­ren rasjo­na­list arver et cre­epy gam­melt hus etter sin tan­te. En rek­ke over­na­tur­li­ge hen­del­ser tvin­ger han til å end­re sitt syn. Oppsettet er stein­gam­melt og vel­prøvd, og det fun­ker[…]