Galskapens metode: Hvordan jeg ser (skrekk)film

Jeg kan ikke len­ger hus­ke nøy­ak­tig hvor­dan jeg fant på meto­den, men jeg hus­ker hva som var inspi­ra­sjo­nen. I dis­ku­sjo­ner om skrekk­film har jeg for (u)vane å gjen­ta “Å se en[…]

Hvorfor drømmer vi om de døde?

Som folk flest til­brag­te jeg søn­dags­kvel­den med å lese artik­ler om hjem­sø­kel­ser og his­to­ris­ke opp­fat­nin­ger om spø­kel­ser og ånder. Det er et emne jeg lik­som ald­ri ble helt kvitt, hjem­sø­kel­ser[…]

Sjærsteingeniørene

Hun har tenkt å spør­re deg, det var der­for hun slo opp med Nikolai”. En liten ban­de twe­ens sit­ter strødd i avis­lese­kro­ken på biblio­te­ket og utveks­ler hem­me­lig­he­ter i et for­ry­ken­de[…]

Hva skal vi gjøre med mannen?

En av de man­ge bok­ide­ene jeg har tyg­get på og i stør­re eller mindre grad for­kas­tet var en sak – en dis­ku­sjons­bok, en und­ring over man­nen. Over manns­rol­len, og hvor[…]

Om å anbefale bøker

Det er noe eget ved en bok­an­be­fal­ning. Det kom­mer kan­skje av min egen feti­sji­se­ring av boken, men jeg føler det lig­ger en til­tro i å bli anbe­falt en bok, og[…]

Om biblioteksdrømmer

Jeg vet ikke. Jeg prøver å ikke være neg­a­tiv inn­stilt, men det føles ikke som om noen drøm­te om det­te biblio­te­ket. Jeg kan ikke ten­ke at det var resul­ta­tet av[…]

Om mitt Origo

Min begrense­de livs­er­fa­ring har lært meg at jeg tren­ger et null­punkt. Et sted som er “hjem­me” (uav­hen­gig av om jeg fak­tisk bor der eller ikke), som jeg kan ven­de til­bake[…]

Om minimal-historien

I dis­se dager, når jeg er på jobb-jakt, har jeg måt­tet inn­se noe ved meg selv: jeg er – i det minste på papi­ret – utro­lig lite inter­es­sant. Eller unik,[…]

Jeg, kvinnehater.

I 2014 våk­net jeg. Ved ytre sti­mu­li av det vir­ke­lig vem­me­li­ge sla­get ble plan­tet et frø til en vik­tig idé. Jeg er litt over­dra­ma­tisk nå, men 2014 var et år da[…]

Om sirkler

Ringen slut­tes. Det vir­ker som om vi omrin­ger oss med syk­lu­ser. Er kan­skje en syk­lus en natu­lig til­stand, mer natur­lig enn en ren line­ær affæ­re? Evighet er umu­lig å få[…]