Jeg så Videodrome

Videodrome er en fengs­len­de pulp-thriller med en god dæsj Chronenbergian body-horror på top­pen. I kjer­nen av saken lig­ger tan­ker om for­bruks­kul­tur, medie­bil­det og hva folk put­ter i hjer­nen sin. Vår helt[…]

Jeg så The Entity

En ube­ha­ge­lig sann­het jeg må inn­røm­me i for­kant av det­te inn­leg­get er at jeg så The Entity for omkring syv år siden, og syn­tes da den var…pirrende. Den had­de plass[…]

Jeg så Stranger Things

Heisann. Jeg, som res­ten av ver­den, har sett Stranger Things. Jeg må vir­ke­lig leg­ge bånd på meg for at det­te inn­leg­get ikke bare skal bli en lang strøm av super­la­ti­ver.[…]

Jeg så The Fourth Kind

The fourth Kind er en film som blan­der bort­fø­rel­se av rom­ve­se­ner med Lovecraftisk his­to­rie­for­tel­ling. Det er også en av mine abso­lut­te favo­rit­ter. Den er blandt de aller skrek­ke­ligs­te, selv om skrek­ken[…]

Galskapens metode: Hvordan jeg ser (skrekk)film

Jeg kan ikke len­ger hus­ke nøy­ak­tig hvor­dan jeg fant på meto­den, men jeg hus­ker hva som var inspi­ra­sjo­nen. I dis­ku­sjo­ner om skrekk­film har jeg for (u)vane å gjen­ta “Å se en[…]

Jeg så Repulsion

Repulsion er en film om para­noia, angst og kjønn. Den er vak­kert fil­met og still­fer­dig, et pro­dukt av sin tid og en regis­sør man mildt sagt kan kal­le kon­tro­ver­si­ell. Ja,[…]

Jeg så The Broken

The Broken har tonen til en skrekk­film, men bare 1/3 av skrek­ken. Det vil­le vært helt ok om den bruk­te tiden sin på karak­ter­dra­ma eller hand­ling, men i ste­det bru­ker[…]

Jeg så Ghostbusters

Ghostbusters er en artig film med fire mor­som­me og badass damer i kjele­dress. Vitsene er man­ge, figu­re­ne er liken­des og effek­te­ne er spek­ta­ku­læ­re. Filmen er fylt med lat­ter og action fra start[…]