Jeg så Repulsion

Repulsion er en film om para­noia, angst og kjønn. Den er vak­kert fil­met og still­fer­dig, et pro­dukt av sin tid og en regis­sør man mildt sagt kan kal­le kon­tro­ver­si­ell. Ja, jeg vet, death of the aut­hor og alt det der, og jeg prøver som regel å unn­gå å trek­ke pro­duk­sjons­oms­ten­dig­he­te­ne inn i for stor grad, men: Roman Polanski er en dømt vold­tekst­mann og den­ne, hans første engelsk­språk­li­ge film inne­hol­der ikke bare fler­fol­di­ge vold­tek­ter og vold­tekts­for­søk, men sex, vold, makt og kvin­nens frykt for man­nen er de aller mest sen­tra­le tema­ene. Det føles idio­tisk å forbi­gå det i still­het.

Carol job­ber i en skjønn­hets­sa­long og bor sam­men med sin søs­ter. Carol er vak­ker men ner­vøs og engste­lig, og hvor enn hun går stir­rer menn på hen­ne, de plyst­rer etter hen­ne på gaten og fore­spør seg både det ene og det andre. Selv ven­nen Colin, uan­sett hvor for­sik­tig han går frem, er tyde­lig inter­es­sert i noe Carol ikke vil gi ham. Jobben i skjønn­hets­sa­lon­gen til­la­ter at Carol nes­ten ute­luk­ken­de omgås kvin­ner, det sto­re unn­ta­ket er søs­te­rens kjæ­res­te Michael. Om net­te­ne lig­ger Carol våken og hører søs­te­rens støn­ning og hikst, og for Carol er Michael en frem­med, en inn­tren­ger. Søsteren og kjæ­res­ten drar til Italia og for­la­ter Carol ale­ne, med ansvar for å beta­le hus­leien (som alle­re­de er for sen). Alle res­ter av Michael i lei­lig­he­ten er mot­by­de­li­ge for Carol. Lukten av en skjor­te får hen­ne til å kas­te opp. Isolasjonen lar Carols depre­sjon og angst boble over, og de gjør seg mani­fest i skrem­men­de og vol­de­li­ge hal­lu­si­na­sjo­ner og drøm­mer. Carol ser lei­lig­he­ten, hen­nes borg mot den von­de ver­den, begyn­ne å slå sprek­ker. Mannsskikkelser duk­ker opp i speil, og gan­ge­ne fyl­les av gri­pen­de hen­der. Hver natt har hun lyd­lø­se mare­ritt om å bli vold­tatt i sin egen seng. Når hun har bar­ri­ka­dert seg i fle­re dager bry­ter Colin ned døren, og Carol sva­rer med å slå ham i hjel.

Denne fil­men er litt vri­en å skri­ve om. Den omhand­ler noe så vik­tig og reellt, at det kan være fris­ten­de å bare erklæ­re Carols hand­lin­ger som rett­fer­dig­gjor­te og si seg fer­dig med det. Carol er åpen­bart syk, og det at hun ikke får hjelp og behand­ling er kan­skje fil­mens sto­re tra­ge­die, men hen­nes frykt er bare høy­ere, stør­re enn den så man­ge lever og må leve med. Og hun tar ikke feil. Selv om hen­nes para­noia er hem­men­de og tor­tu­re­ren­de har den bunn i vir­ke­li­ge opp­le­vel­ser. I en av de få sce­ne­ne vi ser der menn snak­ker med menn – Colin som møter ven­ner i puben – dis­ku­te­rer de åpen­lyst hvor­dan kvin­ner er irra­sjo­nel­le, flyk­ti­ge, impli­sitt verdi­lø­se, og det leg­ges pla­ner for hvor­dan Colin skal få Carol til sengs. Colin pro­te­ste­rer, men det er som føl­ge av det­te at han bry­ter seg ubedt inn i Carols lei­lig­het. Ettersom iso­la­sjo­nen hen­nes blir enda dype­re kom­mer hus­ei­e­ren for å kas­te hen­ne ut, men når han ser hen­ne, ung, vak­ker, redd, i natt­kle­de siger sin­net hans sak­te over i lyst, og han kas­ter seg over hen­ne. Carols frykt er rasjo­nell, selv om respon­sen er eks­trem.

Repulsion (1965)
Repulsion poster Rating: 7.8/10 (34,886 votes)
Director: Roman Polanski
Writer: Roman Polanski (ori­gi­nal scre­en­play), Gérard Brach (ori­gi­nal scre­en­play), David Stone (adap­ta­tion)
Stars: Catherine Deneuve, Ian Hendry, John Fraser, Yvonne Furneaux
Runtime: 105 min
Rated: UNRATED
Genre: Drama, Horror, Thriller
Released: 03 Oct 1965
Plot: A sex-repulsed woman who dis­ap­proves of her sister’s boy­fri­end sinks into depres­sion and has hor­ri­fic visions of rape and vio­len­ce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *